Miten tehdä ehkäisevää päihdetyötä nuorisotyössä? Mikä on oleellista?

Vajaan kahden vuoden ajan olemme kiertäneet maata ja kohdanneet satoja nuorisotyöntekijöitä. Vahvistamon tehtävänä on ollut tuoda ehkäisevän päihdetyön osaamista nuorisotyöhön. Aivan aluksi teimme tilannekartoitusta siitä, mitä nuorisotyöntekijät meiltä odottavat ja mihin tarpeeseen meidän tukeamme tarvitaan. Ehkäisevän päihdetyön koulutuksia, joissa nuorisotyöntekijät ovat olleet mukana, on järjestetty vuosia, mutta koulutuksia ja kehittämistyötä kohdennettuna erityisesti nuorisotyöntekijöille, ei ole aiemmin tässä mittakaavassa ollut tarjolla.

 

Olemme kohdanneet ehkäisevän päihdetyön konkareita, mutta myös niitä ihmisiä, jotka eivät ole aiemmin olleet erityisen kiinnostuneita ehkäisevästä päihdetyöstä tai joille ehkäisevän päihdetyön käsitteet ja rakenteet eivät ole olleet selviä. Koulutuksiin ja yhteiskehittämiseen on osallistunut tämän parin vuoden sisällä nuorisotyöntekijöitä erilaisista ympäristöistä: heitä, jotka työskentelevät tiloilla, pajoilla, kouluilla ym. kiinteissä ympäristöissä sekä liikkuvaa työtä tekeviä nuorisotyöntekijöitä. Olemme kohdanneet nuorisotyöntekijöitä, joiden työstä nuorten kanssa työskentely on vain osa työtä. Toisaalta olemme kohdanneet myös heitä, jotka ovat olleet kuntien ehkäisevän päihdetyön vastuuhenkilöitä nuorisotyön osalta tai jopa koko kunnan ehkäisevän päihdetyön yhdyshenkilöitä. Selvää on siis, että monenlaista osaamista ehkäisevästä päihdetyöstä on tarvittu ja työntekijöiden tarpeet ovat hyvinkin erilaisia.

 

Myös ehkäisevän päihdetyön haasteet ovat erilaiset eri puolilla Suomea. Toisilla alueilla kannabis tai nuuska näyttäytyy isona haasteena, toisaalla taas näiden päihteiden käyttö on vielä hyvinkin vähäistä ja esim. alkoholin käyttö tai sekakäyttö näkyy nuorisotyössä erityisesti. Lisäksi meillä on paljon tutkimustietoa nuorten päihteiden käytöstä saatavilla, mutta tietoa ei välttämättä hyödynnetä työn kohdentamisessa joko sen takia, että tieto ei kohtaa käytäntöä tai sitten tietoa ei ole riittävän helposti saatavilla.

 

Mikä sitten on oleellista nuorisotyön näkökulmasta ehkäisevässä päihdetyössä? Tähän olemme hakeneet vastausta, jotta voisimme selkeyttää ehkäisevää päihdetyötä ja lisätä edistävää näkökulmaa päihdehaittojen ehkäisyyn tähtäävässä työssä nuorisotyössä. Meiltä on mm. kysytty seuraavia asioita: Mitä päihteistä pitää tietää? Mistä pitää olla huolissaan pelaamisen suhteen? Kenen antamaan tietouteen voi luottaa? Millä tiedolla on merkitystä tämän työn kannalta? Nuorethan saavat tiedon kaikesta, mikä on se tieto mitä me työntekijöinä tarvitsemme, jotta pystymme keskustelemaan nuorten kanssa? Minkä verran on edes tarpeen ja mahdollisuutta vaikuttaa nuorten päihteidenkäyttöön, nuorethan ovat aina kokeilleet ja käyttäneet päihteitä? Mitä tulee hyväksyä ja sallia, mihin tulee puuttua? Miksi puuttua ”pieneen pahaan” eli tupakkaan tai nuuskaan, jos nuorella on paljon muitakin ongelmia esim. kasvuolosuhteiden tm. kanssa?

 

Yhteistyössä nuorisotyöntekijöiden kanssa olemme tämän kahden vuoden aikana kehittäneet nuorisotyön ept-osaamista. Seuraavaan on koottu listaa niistä asioista, joita noudattamalla tullaan tehneeksi jo merkittävästi ehkäisevää päihdetyötä.

 

Ehkäisevä päihdetyö nuorisotyön käytännöissä:

  • Kohtaamista, kuuntelua, läsnäoloa: Kohtaa nuori, älä päihteiden käyttäjää. Anna aina uusi mahdollisuus! Mieti myös omaa suhtautumistasi päihteisiin. Ennen kaikkea ole läsnä ja tavoitettavissa kaikille kohtaamillesi nuorille.
  • Puheeksi ottoa ja rohkeutta: Uskalla ottaa vaikeat asiat puheeksi. Uskaltaudu puhumaan, vaikka et tietäisi kaikkia faktoja päihteestä! Tärkeintä on viesti, että olet kiinnostunut siitä, miten nuorella menee.
  • Päihdekäytön olosuhteita: Pohtikaa yhdessä nuorten kanssa päihteiden käytön syitä, koettuja hyötyjä, uskomuksia, kirjoittamattomia sääntöjä ja itsestään selviä normeja. Miettikää keinoja rakentaa arkea ja saada iloa ilman päihteitä (tai riippuvuudessa, päihteiden käytön vähentämisen ohella).
  • Säännöt ja rajoitukset/sallivuus: Pohtikaa yhdessä työntekijöiden kesken, mitä meillä sallitaan ja mitä ei sallita. Miettikää, miten suhtaudutte päihteiden käyttöön, välittämiseen, myyntiin, päihteistä puhumiseen jne. Miettikää etukäteen myös, miten toimitte, jos rajoituksia rikotaan, jotta suhtautuminen on mahdollisimman oikeudenmukaista ja käytännöt eettisiä. Jutelkaa yhdessä nuorten kanssa rajoitusten tarkoituksista ja tavoitteista sekä laatikaa yhteisön säännöt yhdessä kaikkien toimijoiden kesken. Päivittäkää sääntöjä myös tarpeen mukaan tilannetta paremmin vastaavaksi. Muista, että rajojen asettaminen on välittämistä ja luo turvaa siipiään kokeileville nuorille.
  • Suunnitelmallisuus/vastuutus: Luokaa ehkäisevälle päihdetyöllä rakenteet työyhteisössänne. Kalenteroikaa teemat ja täyttäkää vuosikelloon myös ehkäisevän päihdetyön teemat. Nimetkää vastuutahot ja jakakaa työn kuormaa tätäkin kautta. Kun meillä on yhteiset käytännöt, jotka toimivat, jää aikaa ja voimavaroja reagoida ja olla enemmän läsnä nuorten kanssa.
  • Vertaistuki ja hyvät käytännöt: jakakaa kokemuksianne, haasteitanne ja toimintatapojanne niin oman työyhteisön sisällä kuin moniammatillisestikin. Osallistukaa verkostotyöhön ja kyseenalaistakaa toimimattomat käytännöt sekä kertokaa rohkeasti omat toimivat tapanne.

 

Yksi asia on myös eittämättä selvää: Nuorisotyöntekijät ovat todellakin kasvatuksen ammattilaisia! Teillä on erityisosaamista vuorovaikutuksen, ohjaamisen, kanssakulkemisen, peilaamisen ym. saralta, jonka kautta nuoret saavat tukea kasvuunsa osaksi yhteiskuntaa, yhteisöjä ja nuoruuden kehitystehtävän saavuttamista. Te kohtaamisen ja vuorovaikutuksen ammattilaiset: jatkakaa tärkeää työtänne nuorten parissa luottaen itseenne, ammattitaitoonne, rooliinne sekä mahdollisuuksiinne vaikuttaa!

 

Iloa ehkäisevään päihdetyöhönne toivottaen,

Marika

Marika Vartiainen on Vahvistamon Verkostokoordinaattori, joka on vastannut ehkäisevän päihdetyön osalta Länsi-Suomen alueesta ja toiminut EHYT-tiimin tiimivastaavana. Marikan työpiste on Tampereella ja liikkumisakseli on ollut Kokkola-Vaasa-Pori-Turku-Nokia-Valkeakoski-Tampere -Seinäjoki -välillä (sekä näiden ympäriltä). Kiitokset kaikille osallistumisestanne koulutuksiin, yhteiskehittämiseen ja verkostoihin 😊!