Mikä Vahvistamo?

Nuorisoalan toimijoilla on tärkeä rooli nuorten kasvun tukemisessa ja oman paikan löytämisessä. Uusi nuorisoalan osaamiskeskus Vahvistamo haluaa tukea tätä arvokasta työtä tarjoamalla työvälineitä nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Panostamalla nuorten mielenterveyden ja hyvinvoinnin vahvistamiseen ehkäistään sekä mielenterveyden ongelmia että päihde- ja pelihaittoja. Omien vahvuuksien tunnistaminen, arjen taidot, kuulluksi tuleminen sekä taidot solmia ja ylläpitää ihmissuhteita auttavat kohtaamaan vastoinkäymisiä sekä tukevat hyvinvointia ja vahvistavat nuoren kokemusta omasta pärjäämisestä.

Mielenterveyden edistämisessä ja päihde- ja pelihaittojen ehkäisyssä toimivat käytännöt ja menetelmät ovat perustaltaan samankaltaisia. Edistävä ja ehkäisevä työ on ennakoivaa, systemaattista ja pitkäjänteistä sekä osa jokaista kohtaamista ja arjen hetkeä.

Kokemus omista vaikuttamisen mahdollisuuksista ja osallisuudesta on keskeinen osa mielenterveyttä ja hyvinvointia. Vahvistamo kannustaa valjastamaan nuorten idearikkauden ja asiantuntijuuden oman hyvinvointinsa edistämiseen.

Vahvistamo tarjoaa koulutuksia ja osaamista nuorisoalan toimijoille, etsiville nuorisotyöntekijöille ja nuorten työpajoilla työskenteleville. Osaamiskeskus tekee yhteistyötä järjestöjen, kuntien, oppilaitosten sekä muiden nuorten parissa toimivien kanssa. Vahvistamo luo alueellisia verkostoja sekä monimuotoisia ympäristöjä, joissa nuorisotyön ammattilaisten asiantuntijuutta jaetaan ja vahvistetaan. Verkostojen kautta Vahvistamo pyrkii havainnoimaan alueiden erityistarpeita, tuomaan tahoja lähemmäs toisiaan sekä räätälöimään tukea työn kehittämiseen kunkin alueen tarpeisiin.

Vahvistamossa toimii kolme järjestöä: MIELI Suomen Mielenterveys ry, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry ja Nuorten mielenterveysseura – Yeesi ry. Suomen Mielenterveysseura vastaa kokonaisuuden koordinoinnista.

Nuorisoalan osaamiskeskukset ovat opetus- ja kulttuuriministeriön valitsemia toimijoita, jotka kehittävät nuorisotoimialaa ministeriön ohjauksessa vuosina 2018-2019.
Osaamiskeskukset edistävät nuorisoalan osaamista, asiantuntijuutta ja tiedonkulkua nuorisolain mukaisesti.